Portrait of Ekaterina Khruschova and Ekaterina Khovanskayam, Detail.
by Dmitry Grigoryevich Levitsky (1735 – 1822)
Dated: 1773

Portrait of Ekaterina Khruschova and Ekaterina Khovanskayam, Detail.

by Dmitry Grigoryevich Levitsky (1735 – 1822)

Dated: 1773